Terma & Syarat Penggunaan

1. Pengenalan.

Terma dan Syarat Standard Laman Web ini (Terma-terma dan syarat-syarat Standard ini) yang terkandung di dalam laman web ini, akan mengawal penggunaan laman web ini, termasuk semua halaman dalam laman web ini (secara kolektif dirujuk di bawah ini sebagai ” Laman Web “). Terma ini berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya untuk penggunaan Laman Web ini dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda dengan jelas menerima semua terma dan syarat yang terkandung di sini secara penuh. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini, jika anda mempunyai sebarang bantahan terhadap mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini.

Sila dimaklumkan bahawa langkatitravels.com dibina dan dikendalikan oleh Bayan Travel & Tours Sdn. Bhd, dan Laman Web ini tidak digunakan oleh mana-mana kanak-kanak bawah umur (ditakrifkan sebagai mereka yang tidak berumur sekurang-kurangnya 18 tahun), dan anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini jika anda seorang kanak-kanak kecil.

2. Hak Harta Intelek.

Selain daripada kandungan yang anda miliki, yang anda mungkin telah memilih untuk dimasukkan ke dalam Laman Web ini, di bawah Terma ini, langkawitravels.com dan / atau pemberi lesennya memiliki semua hak kepada harta intelektual dan bahan yang terkandung dalam Laman Web ini, dan semua hak tersebut dikhaskan.

Anda diberi lesen terhad sahaja, tertakluk kepada sekatan yang disediakan dalam Terma ini, untuk tujuan melihat bahan yang terkandung di Laman Web ini.

3. Sekatan.

Anda secara tegas dan tegas dihadkan dari semua yang berikut:

  1. Menerbitkan apa-apa bahan Laman Web dalam mana-mana media.
  2. Menjual, menyubsidi dan / atau sebaliknya mengkomersialkan mana-mana bahan Laman Web.
  3. Melaksanakan secara awam dan / atau mempamerkan sebarang bahan Laman Web.
  4. Menggunakan laman web ini dalam apa cara yang, atau mungkin, merosakkan ke Laman Web ini.
  5. Menggunakan laman web ini dengan apa cara yang memberi impak kepada akses pengguna ke Laman Web ini.
  6. Menggunakan Laman Web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau dengan cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan Laman Web, atau kepada mana-mana orang atau entiti perniagaan.
  7. Mengambil bahagian dalam mana-mana perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti serupa yang berkaitan dengan Laman Web ini, atau semasa menggunakan Laman Web ini.
  8. Menggunakan Laman Web ini untuk terlibat dalam sebarang iklan atau pemasaran tanpa persetujuan dan perjanjian langkawitravels.com.
  9. Semua tempahan yang dibuat dari langkawitravels.com adalah muktamad dan tidak boleh dipinda atau dikembalikan. Langkawitravels.com berhak untuk membatalkan tempahan dengan bayaran balik penuh kepada pengguna jika berlaku pembatalan aktiviti, pembatalan perkhidmatan sewa kereta atau pembatalan tempahan hotel dari rakan kongsi langkawitravels.com masing-masing. Apa-apa kesulitan yang disebabkan amat menyesal.

Sesetengah kawasan di Laman Web ini adalah terhad daripada akses oleh anda dan langkawitravels.com mungkin lebih menyekat akses oleh anda ke mana-mana kawasan Laman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang ID pengguna dan kata laluan yang anda mungkin ada untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda mesti mengekalkan kerahsiaan maklumat tersebut.

4. Kandungan Anda.

Dalam Terma dan Syarat Standard Laman Web ini, “Kandungan Anda” bermaksud sebarang audio, video, teks, imej atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman Web ini. Berkenaan dengan Kandungan Anda, dengan memperlihatkannya, Anda memberikan langkawitravels.com suatu lesen bebas, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, dan sublicensable untuk menggunakan, mengeluarkan, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkannya dalam mana-mana dan semua media.

Kandungan anda mestilah anda sendiri dan tidak boleh melanggar mana-mana hak pihak ketiga. Langkawitravels.com berhak membuang mana-mana Kandungan Anda dari Laman Web ini pada bila-bila masa, dan untuk apa-apa sebab, tanpa notis.

5. Tiada jaminan.

Laman web ini disediakan “sebagaimana adanya,” dengan semua kesalahan, dan langkawitravels.com tidak membuat representasi atau jaminan tersirat atau tersirat, apa-apa jenis yang berkaitan dengan Laman Web ini atau bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini. Selain itu, tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini akan dianggap sebagai memberi nasihat atau nasihat kepada anda.

6. Had tanggungan.

Sekiranya tidak, langkawitravels.com, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerja, bertanggungjawab kepada anda atas apa-apa perkara yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini, sama ada liabiliti itu adalah dalam kontrak, tort atau sebaliknya, dan langkawitravels.com, termasuk pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khusus yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

7. Ganti rugi.

Anda dengan ini menanggung kerugian sepenuhnya dari langkawitravels.com dari dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, ganti rugi dan perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang berpatutan) yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan pelanggaran mana-mana peruntukan Terma ini.

8. Pengasingan.

Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah di bawah mana-mana undang-undang yang diguna pakai, ketidaksukuhan atau kesahihan tersebut tidak akan menjadikan Terma-terma ini tidak dapat dikuatkuasakan atau tidak sah secara keseluruhan, dan peruntukan tersebut akan dihapuskan tanpa menjejaskan peruntukan yang terkandung di sini.

9. Variasi Terma.

Langkawitravels.com dibenarkan menyemak semula Terma-terma ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda diharapkan untuk mengkaji Syarat-syarat tersebut secara teratur untuk memastikan anda memahami semua terma dan syarat yang mengawal penggunaan Laman Web ini.

10. Penugasan.

Langkawitravels.com akan dibenarkan untuk memberi, memindahkan, dan subkontrak hak dan / atau kewajipannya di bawah Terma ini tanpa apa-apa pemberitahuan atau persetujuan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan untuk memberi, memindahkan atau menyerahkan sebarang hak dan / atau kewajipan anda di bawah Terma ini.

11. Seluruh Perjanjian.

Terma ini, termasuk apa-apa notis undang-undang dan penafian yang terkandung di Laman Web ini, merupakan keseluruhan perjanjian antara langkawitravels.com dan anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman yang berkaitan dengan yang sama.

12. Undang-undang & Bidang Kuasa.

Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Negeri Kedah, dan anda mengemukakan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Kedah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.